homeม.4 ห้อง 6
person
ม.4 ห้อง 6

ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4 ห้อง 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1462

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101 โดยครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4/6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)