ม.4 ห้อง 6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101 โดยครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4/6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554