ม.4 ฟังก์ชัน

อินอาม เจ๊ะอาแซ

โรงเรียนสามารถดีวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

กก้ดีำ