เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถิติ non parametrics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วราณี สัมฤทธิ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

สถิตินอนพาราเมตริก ประกอบด้วย wilcolxon sign rank test chi square