สถิติ non parametrics

วราณี สัมฤทธิ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

สถิตินอนพาราเมตริก ประกอบด้วย wilcolxon sign rank test chi square