สถิติ non parametrics

คำอธิบายชั้นเรียน

สถิตินอนพาราเมตริก ประกอบด้วย wilcolxon sign rank test chi square