เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4 ห้อง 7

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นห้องเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101 โดยครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4/7 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554