homeม.4 ห้อง 7
personperson_add
ม.4 ห้อง 7

ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4 ห้อง 7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1463

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101 โดยครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4/7 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)