การพยาบาลบุคคลที่มีปัยหาสุขภาพ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3