การพยาบาลบุคคลที่มีปัยหาสุขภาพ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3