คอมพิวเตอร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านสดอ

วิชาคอมพิวเตอร์

เนื้อหาเกี่ยวกับ ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานในชีวิตประจำวัน