homeม.6 ห้อง 1
person
ม.6 ห้อง 1

ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6 ห้อง 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1464

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ง30219 โดยครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)