ม.6 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ ง30219 โดยครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554