องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)