เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

299-833 นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมฐานความรู้ ศาสตร์แห่งการสอนและศาสตร์แห่งการเรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทฤษฎีที่เป็นฐานในการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา กระบวนทัศน์การวิจัย แนวโน้ม สาระและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์