ม.3 เส้นทางสู่อาชีพ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ได้แก่ แนวทางเข้าสู่อาชีพและการประเมินทางเลือกอาชีพ