ม.3 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาพื้นฐาน ในชั้น ม.3 นักเรียนต้องเข้ามาเรียนและทำแบบฝึกหัด