จิตวิทยาการแนะแนว

อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาการแนะแนว ปรัชญาและหลักการสำคัญ ๆ ของการแนะแนว บริการแนะแนวประเภทต่าง ๆ การจัดและบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา การใช้หลักจิตวิทยาในการวินิจฉัยพฤติกรรม การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการให้บริการแนะแนว บริการแนะแนวต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กวัยเรียน บทบาทและจรรยาบรรณด้านการแนะแนวสำหรับผู้สอนในสถานศึกษา พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียน