เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาการแนะแนว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาการแนะแนว ปรัชญาและหลักการสำคัญ ๆ ของการแนะแนว บริการแนะแนวประเภทต่าง ๆ การจัดและบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา การใช้หลักจิตวิทยาในการวินิจฉัยพฤติกรรม การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการให้บริการแนะแนว บริการแนะแนวต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กวัยเรียน บทบาทและจรรยาบรรณด้านการแนะแนวสำหรับผู้สอนในสถานศึกษา พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียน