ม.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด และการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ หรือนำเสนอผลงาน (ง 2.1 ม. 4-6/3)