ม.6 ห้อง 3

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง30219 โดยครูณรงค์ศักดิ์  รัตนสวัสดิ์

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6/3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554