เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/3 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

1. งานออกแบบร้านจำหน่ายหนังสือจัดเป็นการออกแบบประเภทใด
ก. การออกแบบตกแต่ง
ข. การออกแบบผลิตภัณฑ์
ค. การออกแบบทางวิศวกรรม
ง. การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
2. ปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจข้อใดมีความสำคัญที่สุด
ก. คุณค่าทางความงาม
ข. คุณค่าทางผลิตภัณฑ์
ค. ความต้องการของผู้บริโภค
ง. วัสดุและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีควรคำนึงถึงข้อใด
ก. หน้าที่ใช้สอยและความปลอดภัย
ข. โครงสร้างที่แข็งแรงและทนทาน
ค. สะดวกในการใช้และซ่อมแซมง่าย
ง. ถูกทุกข้อ
4. "ธวัชชัยต้องการทราบเฉพาะด้านกว้างด้านยาว และขนาดของสิ่งที่ต้องการออกแบบ" ธวัชชัยควรเลือกเขียนแบบตามข้อใด
ก. เขียนภาพฉาย
ข. เขียนแบบรูปด้าน
ค. เขียนภาพออบลิค
ง. เขียนภาพแบบไอโซเมตริก
5. "แป้งต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม" แป้งควรเลือกวิธีการเขียนแบบตามข้อใดดีที่สุด
ก. แบบออบลิค
ข. แบบภาพฉาย
ค. แบบไอโซเมตริก
ง. แบบเพอร์สเปกทีฟ
6. การเขียนภาพฉายสามารถแสดงภาพอย่างน้อยกี่ด้าน
ก. 2 ด้าน
ข. 3 ด้าน
ค. 4 ด้าน
ง. 6 ด้าน
7. การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เหมาะสมสำหรับออกแบบงานชนิดใดมากที่สุด
ก. งานช่าง
ข. งานธุรกิจ
ค. งานกราฟิก
ง. งานเกษตร
8. Edit Methods เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างงานข้อใด
ก. การกำหนดค่าพื้นที่การทำงาน
ข. การกำหนดค่าเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงาน
ค. การเลือกรูปแบบตัวอักษร ขนาด และภาษา
ง. การกำหนดลักษณะของหน้าต่างในโปรแกรม Blender
9. การใช้มาตราส่วนย่อ 1:50 ถ้าความยาวจริง 200 เมตร ความยาวที่เขียนลงในแบบจะเท่ากับข้อใด
ก. 1 เซนติเมตร
ข. 2 เซนติเมตร
ค. 3 เซนติเมตร
ง. 4 เซนติเมตร
10. "คลิกที่ไอคอนการแสดงภาพนิ่งที่แถบเครื่องมือ" เป็นขั้นตอนใดของการนำเสนองานด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ ก. การแทรกภาพ
ข. การตกแต่งเพิ่มเติม
ค. การเรียกใช้งานโปรแกรม
ง. การแสดงงานนำเสนอผลงาน