ม.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศในสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5