อาณาจักรคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภานุวัฒน์ ดาทอง

โรงเรียนบ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์