homeห้องเรียนสมุนไพร
person
ห้องเรียนสมุนไพร

ผู้สอน
นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนสมุนไพร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1467

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดการเรียนการสอนให้ผู้สนใจสมุนไพรได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พันธุ์พืช โดยไม่เน้นว่าจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปสอบแข่งขัน แต่ให้การสอบแข่งขันเป็นเครื่องวัดระดับความรู้ของผู้เรียน และเป็นผลพลอยได้จากการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนนำไปใช้สร้างความก้าวหน้าในชีวิต การงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)