homeห้องเรียนสมุนไพร
personperson_add
ห้องเรียนสมุนไพร

ผู้สอน
นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนสมุนไพร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1467

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนให้ผู้สนใจสมุนไพรได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พันธุ์พืช โดยไม่เน้นว่าจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปสอบแข่งขัน แต่ให้การสอบแข่งขันเป็นเครื่องวัดระดับความรู้ของผู้เรียน และเป็นผลพลอยได้จากการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนนำไปใช้สร้างความก้าวหน้าในชีวิต การงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)