ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ (ศูนย์จัดตั้งสิงห์บุรี)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

ศูนย์จัดตั้งสิงห์บุรี ม.ราชภัฎเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ (ศูนย์จัดตั้งสิงห์บุรี)