เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

359350 and 359351 Principles of fruit production

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำสวนไม้ผล เริ่มตั้งแต่ชีววิทยาของไม้ผลที่สำคัญตลอดจนการจัดการสวนไม้ผล เช่น ถิ่นกำเนิดและแหล่งปลูก การจำแนกไม้ผล พฤกษศาสตร์ของไม้ผล สรีรวิทยาของไม้ผล การขยายพันธุ์ไม้ผล การเลือกทำเลและการสร้างสวนไม้ผล การจัดการสวนไม้ผล เช่น การจัดการดินและปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต การจัดการวัชพืช การจัดการโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาด และการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร