ม.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารของเครือข่าย และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม