เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

การสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารของเครือข่าย และเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม