1/57 Use of Computers in Business[BE & MK Sec.3]

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ปภธอ.2/2 และ ปกตล 2/2