การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เจริญ เรืองรอง

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

งานช่าง ม.2 (ทดสอบโปรแกรมการใช้งาน)