การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง) ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

งานช่าง ม.2 (ทดสอบโปรแกรมการใช้งาน)