ลำดับ และอนุกรมเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนเรียนรู้ในหลักการนับ การอุปนัย พจน์ของลำดับ ลำดับเลขคณิต หลักการบวกของเกาส์