ลำดับ และอนุกรมเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนเรียนรู้ในหลักการนับ การอุปนัย พจน์ของลำดับ ลำดับเลขคณิต หลักการบวกของเกาส์