เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาฟิสิกส์ ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วีรวัฒน์ สินธุพันธ์

โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา

สาระสำคัญ

วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ศึกษาหาความจริงของธรรมชาติที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพื่อนำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ๆมาช่วยในการแก้ปัญหา และสร้างเครื่องอำนวยความสะดวก ที่เรียกว่า เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นมากน้อยต่างกันหรือที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสิ่งที่สังเกตนั้นอาจจะมวลน้ำหนักพลังงานความดันและ เวลา เป็นต้น ปริมาณต่างๆ เรานี้ จะถูกแยกเป็น ปริมาณฐานและ ปริมาณอนุพัทธ์การกำหนดหน่วยของปริมาณต่างๆนี้ จึงต้องกำหนดให้ความเข้าใจตรงกันที่เรียกว่าระบบหน่วยระหว่างชาติ( SIunit )

ผลการเรียนที่คาดหวัง

สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบาย เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ และปริมาณทางกายภาพ ในหน่วยระบบระหว่างชาติ ( SI unit )

เนื้อหา1. วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และเทคโนโลยี

2.ปริมาณฐานและปริมาณอนุพัทธ์

3.หน่วยในระบบระหว่างชาติ ( SIunit ) และคำอุปสรรค

กระบวนจัดการเรียนรู้

  1. ขั้นสร้างความสนใจ

1.1 นักเรียนและครูร่วมกันสนทนา เกี่ยวกับ เรื่องวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คืออะไร เพื่อนำไปสู่คำถามที่ว่า"วิชา ( วิทยาศาสตร์ ,ฟิสิกส์, เคมี , ชีววิทยา และเทคโนโลยี ) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร"

1.2 นักเรียนตอบข้อซักถามของครูว่า "วิชา ( วิทยาศาสตร์ , ฟิสิกส์, เคมี , ชีววิทยา และเทคโนโลยี ) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร" ( ทิ้งช่วงให้นักเรียนคิด )

1.2นักเรียนร่วมกันอภิปรายในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งบันทึกความเห็นของกลุ่มในใบงาน 1.1 เฉพาะข้อ 1 และข้อ 2 (เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นโดยยังไม่เน้นถูกผิด)

1.3ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเห็นของกลุ่ม ( ของแต่ละคนในกลุ่มโดยตัวแทนของกลุ่ม และข้อสรุปของกลุ่ม )

1.4 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ "วิชา ( วิทยาศาสตร์ ,ฟิสิกส์, เคมี , ชีววิทยา และเทคโนโลยี ) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร"แล้วบันทึกลงในใบงาน 1.1

1.6นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวนข้อสอบ10 ข้อ

1.7 แจ้งให้นักเรียนทราบว่า จะได้ศึกษาเกี่ยวกับ วิชาฟิสิกส์ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์

  1. ขั้นสำรวจและค้นหา2.1นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์จากใบความรู้ 1พร้อมกับใบงาน 1.2แล้วสรุปสาระสำคัญ บันทึกลงในสมุดจดบันทึกและตอบคำถาม2.2สุ่มนักเรียน 1 กลุ่มนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูล
  2. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป3.1นักเรียนนำข้อมูลจากขั้นการสืบค้น ข้อมูล มาอภิปรายร่วมกับครู3.2 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์เพื่อให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญลงในสมุดจดบันทึก
  3. ขั้นขยายความรู้4.1นักเรียนสนทนาซักถามครูและตอบคำถามว่า " ค่าของตัวเลขที่บอกจำนวนของปริมาณที่เหมาะสมในการบันทึก ควรบันทึกเป็นจำนวนตัวเลขกี่หลักอย่างไร" ( ทิ้งช่วงให้นักเรียนคิด )เพื่อนำไปสู่ เรื่องการบันทึกตัวเลขที่มีปริมาณมาก หรือน้อยและคำอุปสรรค4.2นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับ การบันทึกตัวเลขที่มีปริมาณมาก หรือน้อยและคำอุปสรรค และตัวอย่างการบันทึกตัวเลขที่มีปริมาณมาก หรือน้อยและคำอุปสรรคจากใบความรู้ 14.3นักเรียนร่วมกันสืบค้น แก้ปัญหา ในใบงาน 1.3 4.4นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ 1
  4. ขั้นประเมิน5.1นักเรียนเขียน Conceptmapping เกี่ยวกับ วิชาฟิสิกส์ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์ในใบกิจกรรม 15.2นักเรียนนำ Conceptmapping อภิปรายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ และประเมินผลงาน ให้กับเพื่อน5.3นักเรียนที่เป็นเจ้าของผลงาน Conceptmapping ที่ได้รับการประเมินจากเพื่อนมาอภิปรายเกี่ยวกับ Concept ในงานนั้น โดยการสุ่มจากครู5.4นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้

รายการสื่อ

จำนวน

สภาพการใช้สื่อ

1. แบบทดสอบก่อนเรียน

1 ชุด

ใช้ขั้นสร้างความสนใจ

2. ใบงาน 1.1

1ชุด

ใช้ขั้นสร้างความสนใจ

3.แบบฝึกทักษะ 1

1ชุด

ใช้ขยายความรู้

4. ใบความรู้ 1

1 ชุด

ใช้อธิบายและลงข้อสรุป

5. ใบงาน 1.2

1ชุด

ใช้สำรวจและค้นหา

6. ใบงาน 1.3

1 ชุด

ใช้ขยายความรู้และลงข้อสรุป

7. ใบกิจกรรม 1

1 ชุด

ใช้ขั้นประเมินและลงข้อสรุป

8. แบบทดสอบหลังเรียน

1ชุด

ใช้ขั้นประเมิน

การวัดผลและประเมินผล

รายการวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์ผ่าน

1.การวัดผลคุณธรรม จิตพิสัย

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

-

2.การประเมินผลจากสภาพจริง

ตรวจใบงาน 1.1 – 1.3

-

ตรวจแบบฝึกทักษะ 1

ร้อยละ50 ขึ้นไป

ตรวจสมุดจด

ตรวจใบกิจกรรม 1

-

ระดับ 3 ขึ้นไป

3.การวัดผลหลังเรียน

แบบทดสอบรายจุดประสงค์ที่ 1

ร้อยละ50 ขึ้นไป

กิจกรรมเสริมทักษะหรือซ่อมเสริม

รายการ

วิธีดำเนินกิจกรรม

1.ปรับปรุง – แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน

1. ครูควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบระหว่างเรียน

2. ครูคอยเสริมหรือแก้ไขเมื่อการอภิปรายของนักเรียน

ไม่สมบูรณ์

3. ครูชี้แจงข้อบกพร่องในการทำกิจกรรม

4. ครูเฉลยข้อสงสัย ที่นักเรียนทำไม่ได้

5. สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านประเมินหลังเรียน

2.ส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียน

1. ให้นักเรียนทำชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน

รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม 1

แบบบันทึกผลหลังสอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชาว 40201

ผลการเรียนที่คาดหวังที่ 1

คาบที่ 3 – 4

เรื่อง บทนำ

หัวข้อเรื่องวิชาฟิสิกส์ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์

1. ความเหมาะสมของแผนการสอน

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ

4

3

2

1

1.จุดประสงค์การเรียนรู้

2.เนื้อหาสาระ

3.กิจกรรมการเรียนการสอน

4.สื่อการสอน

5.การวัดผลประเมินผล

6.ความสอดคล้อง ( ข้อ 1 – 5 )

( 4 = มากที่สุด,3 = มาก,2 = พอใช้,1 =ควรปรับปรุง )

2. ผลการสอน

………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………

3. ปัญหา / อุปสรรค

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….

4. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………….………..ผู้สอน

(……………………………..)

วันที่…....เดือน………………………..พ.ศ………….