เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. Wirat Phongsiri

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขา ของผู้เรียน ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการฝึกอบรม