สถิติเบื้องต้น

เตวิทย์ นามรักษ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธร

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น