ชั้นม.1

สุพันณี อักษร

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ทุกห้องของระดับชั้นม.1