ส 22102 สังคมศึกษา 4

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2