ED347-102 Educational Philosophy

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ED347-102