การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับตนเอง นักเรียนที่สอน และผู้ปกครอง ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย