ผู้สอน
นาย มานพ ภัคเนียรนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14711

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านไหล่หิน


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับตนเอง นักเรียนที่สอน และผู้ปกครอง ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย