เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้ครูและบุคลากรได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับตนเอง นักเรียนที่สอน และผู้ปกครอง ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย