ภาษาไทย มาตราตัวสะกด

นางสายใจ ยอดเมือง

โรงเรียนบ่้านไหล่หิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนหาตัวสะกดแม่กบ