เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/57 ACC 3209 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี3(2-2-5)

Accounting Information Systems

วิชาบังคับก่อน : ACC1213 การบัญชีชั้นต้น 1 และ

BUA 2123 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง