เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด สาระสำคัญ ประเภทของนโยบายและวิธีการในการกำหนดนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อนโยบาย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาธารณะเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการวางแผน และการบริหารโครงการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ