เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

13121245 :Statistics 1 เปิดให้นักศึกษา สถาปัตยกรรมภายใน ปี 57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ระเบียบวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

การประมาณค่า

และ การทดสอบสมมติฐาน