13121245 :Statistics 1 เปิดให้นักศึกษา สถาปัตยกรรมภายใน ปี 57

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ระเบียบวิธีการทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง

ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

การประมาณค่า

และ การทดสอบสมมติฐาน