เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM 103

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นคร เนียมนนท์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตจร์ มจธ

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม คุณสมบัติของตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทิพ อโลหะธาตุทรานสิชัน คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี