ผู้สอน
นาย นคร เนียมนนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

CHM 103


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14725

สถานศึกษา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตจร์ มจธ


คำอธิบายชั้นเรียน

ปริมาณสารสัมพันธ์ พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม คุณสมบัติของตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทิพ อโลหะธาตุทรานสิชัน คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลอิออน จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี