การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

ศศิวิมล ฉางวัง

มหาวิทยาลัยราชฏสวนสุนันทา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน