เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

461-111 Introduction to business

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

ลักษณะขององค์การธุรกิจ การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ จรรยาบรรณ คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหน้าที่ของธุรกิจ อาทิเช่น ทางด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการดำเนินธุรกิจ