การเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการนำเสนอการจัดทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ ที่มีความสรรพคุณในการไล่ยุง