homePrinciples of Management ตอน 01
personperson_add
Principles of Management ตอน 01

ผู้สอน
person
นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Principles of Management ตอน 01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1476

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดำเนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การการวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)