การขายเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการขายและการตลาด ช่องทองการจัดจำหน่าย ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายคุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย