เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีเบื้องต้น 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของสินค้าการจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทรายการปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชีการปิดบัญชีกระดาษทำการ 8 ช่องงบกำไรขาดทุนและงบดุลและสรุปวงจรบัญชี