ม.5/2 ปี 2-2554

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ข้อควรปฏิบัติ

1.ให้นักเรียนทุกคนสัครสมาชิก ในฐานะ." ผู้เรียน" ของเว็บไซต์นี้ พร้อทั้งเปลี่ยนรูปให้เป็นรูปตัวเอง

2.ให้นักเรียนตรวจสอบ E-mail ของตัวเองอยู่เสมอ

3.คะแนน 5 คะแนน สำหรับอัพโหลดรูปภาพตัวเอง

4.ครั้งต่อไปจะเป็นเนื้อหาหรือแบบฝึกหัด พร้อกำหนดวันส่ง/วันสิ้นสุดการส่ง และ คะแนนส่ง