ม.5/4

ดำรงค์ศักดิ์ เพชรงาม

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี 2