เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พลังงานกับชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คลิ่นกล เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์