ห้องเรียนครูอภิวัฒน์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนครูอภิวัฒน์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี