ห้องเรียนครูอภิวัฒน์

อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนครูอภิวัฒน์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี