วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ