เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

นักศึกษารายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ๒ ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน ๒๔ รูป/คน