ชั้นปีที่ ๒ ภาคปกติ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษารายวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ๒ ซึ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จำนวน ๒๔ รูป/คน