มารยาทและการสมาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการสมาคม การสนทนา การแต่งกาย มารยาทที่ดีในการสมาคม มารยาทการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในงานเลี้ยงรับรอง การปรับปรุงตนเอง และการวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ