เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มารยาทและการสมาคม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการสมาคม การสนทนา การแต่งกาย มารยาทที่ดีในการสมาคม มารยาทการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในงานเลี้ยงรับรอง การปรับปรุงตนเอง และการวางตนให้เหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ