Additional. Mathematics. M. 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3-4 ปีการศึกษา 2558